Privacybeleid voor aanwerving

 

Thalys is bekommerd om het naleven van uw privéleven.  We verbinden er ons toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in strikte naleving van de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in alle openheid. Neem een ogenblik de tijd om u te verdiepen in onze Privacybeleid voor aanwerving.

 

De doelstelling van dit Privacybeleid is u zo volledig en gemakkelijk mogelijk te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u solliciteert naar een job bij Thalys.. Het verklaart de volgende zaken:

 

1. Wie is “verantwoordelijk voor de verwerking” ? Wie is de bevoorrechte “DPO”-contactpersoon? Wie is betrokken?

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

 

3. Met welke doeleinden en op welke juridische basis worden uw gegevens verwerkt?

 

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

 

5. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

 

6. Welke rechten heeft u en hoe oefent u deze uit?

 

7. Waar kan u klacht neerleggen over de verwerking van uw gegevens door Thalys?

 

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

 

9. Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan ons Privacybeleid?

 

 

1. Wie is “verantwoordelijk voor de verwerking” ? Wie is de bevoorrechte “DPO”-contactpersoon? Wie is betrokken?

« THI Factory » (hierna « Thalys ») is de verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat we, Thalys, de doelstellingen en de middelen van de verwerking van deze gegevens bepalen en dat we uw aanspreekpunt en dat van de controleoverheden (de Belgische overheid voor gegevensbescherming) en van de andere Europese controleoverheden zijn voor alle vragen die betrekking hebben op het gebruik ervan.

 

We hebben als uniek contactpunt een gegevensbeveiligingsagent (“Data Protection Officer” of “DPO”) aangeduid binnen onze vennootschap die de volgende gegevens heeft:

 

Data Protection Officer

 

data.protection@thalys.com

 

 

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle personen wier persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het wervingsproces.

 

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

Uw persoonsgegevens (hierna “uw gegevens”) zijn gegevens waarmee u rechtstreeks (gegevens zoals uw familienaam en uw voornaam kunnen u onmiddellijk identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode, uw telefoonnummer of uw contractnummer kunnen u onrechtstreeks identificeren) geïdentificeerd kan worden. 

 

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt (door uw CV op te sturen), of uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt door een wervingsbureau.

 

Tijdens onze interacties met u, kunnen wij verschillende gegevens in het bijzonder moeten verzamelen:

 

·      Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres enz.)

 

·      Demografische gegevens (zoals geslacht, taal, leeftijd).

 

·      Gegevens over onderwijs en opleiding (zoals opleiding, diploma's, certificaten)

 

·      Beroepsgegevens (vorige banen en werkgevers, perioden zonder werk...);

 

·      Persoonlijke vaardigheden (communicatieve vaardigheden, organisatorische/managementvaardigheden, digitale vaardigheden, enz;

 

·      Opname van beelden en geluiden;

 

·      Aanvullende informatie die u ons wenst mee te delen

 

Thalys verzamelt geen gevoelige gegevens, zoals gegevens die uw ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven onthullen. Houdt u er rekening mee dat als u ervoor kiest om ons ongevraagde gevoelige gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld in uw cv), wij hier geen rekening mee houden tijdens het rekruteringsproces, maar deze opslaan voor de periode gespecificeerd in paragraaf 8. Hoelang bewaren we uw gegevens?.

 

3. Met welke doeleinden en op welke juridische basis worden uw gegevens verwerkt?

De verwerking bestaat uit elke (manuele of geautomatiseerde) bewerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor aanwervingsdoeleinden, waaronder:

 

·      uw cv of sollicitatie online in te dienen;

 

·      ze evalueren in het licht van onze vacatures;

 

·      interviews organiseren (ook per video en telefoon)

 

·      je arbeidsovereenkomst voorbereiden om je een baan aan te bieden.

 

Het is in ons legitiem belang om een rekruteringsproces op te zetten dat ons in staat stelt de beste kandidaten te selecteren en u de functies aan te bieden die het beste bij u passen.

 

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

Thalys verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te beschermen en passende veiligheidsmaatregelen in te voeren om het verlies, de vernietiging, het misbruik, de onvrijwillige wijziging of de verspreiding van uw gegevens te vermijden:

 

·      Door de veiligheidsmaatregelen bij te werken volgens de evolutie van de technologie wanneer dit nodig is; 

 

·      Door er zich van te verzekeren dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor niet gemachtigde personen;

 

·      Door regelmatig back-ups te nemen en deze gegevens op beveiligde servers op te slaan;

 

·      Door uw gegevens te verwijderen of anoniem te maken wanneer de wettelijke of contractuele periode afloopt of indien Thalys deze niet meer nodig heeft om de doelstelling te verwezenlijken die bij de verzameling ervan vooropgesteld werd.

 

5. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Thalys verbindt er zich toe uw gegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of af te staan.

 

A.    Gezamenlijke verantwoordelijken

Wanneer wij werken met een rekruteringsbureau, zijn zij samen met Thalys verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze rekrutering. U kunt zich zowel tot Thalys als tot het agentschap waarmee u in contact staat wenden om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.

 

B.    Verweerkers

Om ons rekruteringsproces te vergemakkelijken (bijvoorbeeld: DigitalRecruiters software, gepubliceerd door het bedrijf BANKESS, om vacatures te verspreiden, sollicitaties te verzamelen en te beheren), doen we een beroep op gespecialiseerde partners die als onderaannemer optreden en contractueel met ons verbonden zijn. Ze moeten dan onze instructies volgen en de vertrouwelijkheid naleven van de gegevens die ze in naam van Thalys ontvangen hebben en mogen deze in geen geval gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de prestaties voor rekening van Thalys.  

 

Thalys verzekert er zich van dat deze onderaannemers:

 

·      slechts over de gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren en

 

·      zich tegenover Thalys verbinden om enerzijds deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en, anderzijds, deze enkel voor de uitvoering van hun taken te gebruiken.

 

C.     Overdrachten naar het buitenland

In het kader van aanwerving geven wij uw gegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte.

 

6. Welke rechten heeft u en hoe oefent u deze uit?

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken.

 

Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden.

 

A.    Algemene rechten

·      Toegangsrecht: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van te ontvangen.

 

·      Verbeteringsrecht: we nemen alle redelijke maatregelen opdat de gegevens die we bezitten, bijgewerkt zijn en om de gegevens die foutief blijken of die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking te verwijderen. We moedigen u aan om regelmatig uw account te openen (indien van toepassing) en uw gegevens te raadplegen om er u van te vergewissen dat ze bijgewerkt zijn. Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te verbeteren.

 

·      Verwijderingsrecht (“recht om vergeten te worden”): in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking) heeft u het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen.

 

·      Recht op beperking van de verwerking: u kan vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, waarna uw gegevens niet meer verwerkt zullen worden (maar wel bewaard blijven).

 

·      Overdraagbaarheidsrecht: u heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die u ons heeft geleverd aan u worden overgedragen in een gestructureerd formaat of rechtstreeks door Thalys naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen.

 

·      Verzetrecht: 

 

·       Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang, heeft u het recht u hier op elk ogenblik tegen te verzetten. Weet echter dat in dit geval Thalys het recht heeft u haar rechtmatige redenen voor te leggen die de verderzetting van de verwerking motiveren.

 

·       U heeft altijd het recht u op elk ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct marketing en er kan u door Thalys geen enkele uitzondering tegengeworpen worden. Dit omvat eveneens het recht u tegen de profilering te verzetten in de mate waarin deze met direct marketing in verband staat.

 

B.    Tot wie moet u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, richt u zich tot onze DPO (data.protection@thalys.com).

 

Indien u ons een vraag met betrekking tot uw rechten verstuurt, vragen we u uw volledige gegevens mee te delen (familienaam, voornaam, e-mailadres(sen), volledig postadres) en een recto/versokopie van uw identiteitskaart bij te voegen om misbruiken te vermijden en om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren.

 

7. Waar kan u klacht neerleggen over de verwerking van uw gegevens door Thalys?

Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de gegevensbeveiligingsoverheid waarvan de gegevens de volgende zijn:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Drukpersstraat 35

 

1000 Brussel

 

Tel.: +32 2 274 48 00

 

Mail : contact@apd-gba.be

 

 

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Als uw toepassing resulteert in een arbeidsverhouding, bewaren wij uw gegevens gedurende de periodes die worden bepaald door de Belgische wet en worden gespecificeerd in ons Privacybeleid voor werknemers.

 

 Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van maximaal twee jaren na het einde van de aanwervingsprocedure, voor het geval er een andere functie beschikbaar komt die overeenkomt met uw sollicitatie.

 

9. Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan ons Privacybeleid?

In een veranderende wereld waarin de technologie voortdurend evolueert, wijzen we er u op dat dit Privacybeleid wijzigingen kan ondergaan.

 

We nodigen u dan ook uit om de laatste onlineversie van dit Beleid regelmatig te raadplegen en we zullen u via de internetsite of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) over elke aanpassing van het Privacybeleid informeren.